Terms of Use

את רשאית ללמוד מהקורס במשך חצי שנה מהרגע שהוא נפתח לך.

אין להעביר את שם המשתמש והסיסמא לאף אחד חוץ ממך.

יש לשמור את שם המשתמש והסיסמא שמורים בתוכנת שמירת סיסמאות. (אני משתמשת ב LASTPASS)